Форма за проверка на домейн име


Домейн имената съдържат само букви и цифри на латиница

Забранени са специалните символи като например точка, интервал, долно тире

Резултати от проверка на домейн имена

0){ $domains = explode("\n", $_POST['domains']); echo 'Проверка ' . count($domains) . ' домейна'; echo (isset($_POST['save'])) ? 'Моля изчакайте ...

' : null; foreach($domains as $domain) { unset($buffer); preg_match('@^(http://www\.|http://|www\.)?([^/]+)@i', $domain, $matches); $domain = $matches[2]; $tld = explode('.', $domain, 2); $extension = strtolower(trim($tld[1])); if(strlen($domain) > 0 && array_key_exists('.' . $extension, $ext)) { $server = $ext['.' .$extension][0]; $sock = fsockopen($server, 43) or die('Сървърна грешка:' . $server); fputs($sock, "$domain\r\n"); while( !feof($sock) ) { $buffer .= fgets($sock,128); } fclose($sock); if($extension == 'org') echo nl2br($buffer); if(eregi($ext['.' . $extension][1], $buffer)) { return_status($domain, 'свободен'); } else { return_status($domain, 'зает'); } } else { if(strlen($domain) > 0) { return_status($domain, ' грешно изписано име'); } } ob_flush(); flush(); sleep(0.1); }}else{ echo 'Изпишете един или няколко домейн имена';}?>